Talɩ ɖeu

Ɖa-caanaa nɛ ɖo-ɖonaa, ɩtalɩ ɖeu. Ɖe-liu wɛɛ se ɖɩlɩzɩ Kabɩyɛ ɛsɛkuliye tɔm nɛ ɖɩwɩlɩ-mɩ. Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa ɩnaɣ kabɩyɛ sɔnzɩ, Ɛsɔtɔm Takayaɣ, kabɩyɛ kpɛlɩkɩtʋ takayɩsɩ, kɩlɛmɩŋ nɛ anjaʋnaa ndɩ ndɩ. Mɩ-maɣmaɣ ɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa lɛ ɩtɛzɩ naʋ mbʋ mbʋ pʋwɛ hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa yɔ.