Kabɩyɛ ɛsɛkuliye

Mʋyaa nɛ tɔm kɛdʋʋ

Cɩnɛ lɛ, ɩnaɣ takayɩsɩ ndɩ ndɩ pɛkɛdɩ sɩ-taa tɔm kɩbandʋ siŋŋ. Ɖɔɖɔ lɛ, ɩpɩzɩɣ ɩcɔna yaa ɩkpaɣ pɩnaɣ taa fenasɩ nɛ kɩyakɩŋ ɔrɩdɩnatɛɛrɩ taa nɛ ɩcɔna.

Foto ŋgʋ ɩnaɣ mbʋ yɔ, APSƐK takayaɣ taa mayʋ alɩwaatʋ ńdʋ ɛcaɣ takayɩsɩ cɔlɔ mɩ-nʋwaŋ yɔɔ, kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ kɩyakʋ sɔsɔʋ ŋgʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se Wiikiliifi yɔ, ɖɩɩñɔɔzaa yɔ, kɩ-taa.