Kabɩyɛ ɛsɛkuliye

Tɩɣyʋʋ waɖɛ yɔɔ tɔm nɛ ɛzɩma papɩzɩɣ pana-ɖʋ yɔ

This site is hosted by APSEK.

Ye nɔɔyʋ liu ɛwɛ se ɛtɩlɩ lone ɖɩnɛ camɩyɛ yɔ, ɛma takayaɣ nɛ etiyina info@kabiyesekuliye.net

APSEK tɩna mbʋ pɩtɩŋa payɩ ɩnaɣ lone ɖɩnɛ ɖɩ-taa yɔ, ye paya nɔɔyʋ hɩɖɛ se ɛlɛ tɩna lɛ kalɩ piɖeke APSEK